Art 1: Betaling
Onze facturen zijn contant te betalen. Bij niet-betaling op de vervaldag begint van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest te lopen van 1% per maand, vanaf de factuurdatum. In dat geval wordt het factuurbedrag bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een minimum van € 50 bij wijze van forfaitaire schadeloosstelling voor buitengerechtelijke kosten. Elke mogelijke klacht dient schriftelijk en binnen de 8 dagen na ontvangst van de facturen te worden neergelegd.
De niet-betaling van een factuur op de vervaldag machtigt ons van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot het onverwijld beëindigen van onze prestaties, zonder opzegging en zonder schade.

Art 2: Toezicht op de prestaties en op de nalevering van het Huishoudelijk reglement
1. Onze verantwoordelijken van het Departement “Uitvoering” worden geacht om de door het personeel van GMFC uitgevoerde prestaties te controleren.
2. Ze waken erover dat de werknemers van Belux Cleaning zich goed gedragen en dat het geldende huishoudelijk reglement op de werkvloer wordt nageleefd.

Art 3: Aansprakelijkheid en garantie
GMFC moet het bewijs kunnen leveren dat de onderneming een verzekering heeft afgesloten voor schade waarvoor zij burgerlijk aansprakelijk is ten gevolge van de interventie van zijn personeel, en vermeldt hierbij het bedrag van deze garanties. Wij wijzen evenwel elke aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van de slechte staat van de gebouwen, het meubilair of materieel en voor krassen op vensters of glasramen.

Art 4: Verbodsclausule
Tijdens de volledige duur van het contract verbindt de klant zich ertoe om onder geen enkele vorm de huidige werknemers van GMFC en de werknemers die in de afgelopen 6 maanden de onderneming hebben verlaten te werk te stellen, behoudens uitdrukkelijk akkoord van GMFC.

Art 5: Bijzondere voorwaarden
Voorliggende algemene voorwaarden kunnen worden aangevuld met bijzondere voorwaarden.

Art 6: Bevoegde rechtbank
Voor elk geschil zijn slechts de rechtbanken van Brussel bevoegd, zelfs in geval van meervoudigheid of oproeping in vrijwaring.